tariifinomenklatuur [Eesti]:

8100000000 80 MUUD MITTEVÄÄRISMETALLID; METALLKERAAMIKA; TOOTED NENDEST.

XV JAOTIS MITTEVÄÄRISMETALLID JA NENDEST VALMISTATUD TOOTED.

 • 8101000000 80 : Volfram ja tooted sellest, sh jäätmed ja jäägid
 • 8102000000 80 : Molübdeen ja tooted sellest, sh jäätmed ja -jäägid
 • 8103000000 80 : Tantaal ja tooted sellest, sh jäätmed ja jäägid
 • 8104000000 80 : Magneesium ja tooted sellest, sh jäätmed ja jäägid
 • 8105000000 80 : Koobaltikivi jm koobaltitootmise vahesaadused; koobalt ja tooted sellest, sh jäätmed ja jäägid
 • 8106000000 80 : Vismut ja tooted sellest, sh jäätmed ja jäägid
 • 8107000000 80 : Kaadmium ja tooted sellest, sh jäätmed ja jäägid
 • 8108000000 80 : Titaan ja tooted sellest, sh jäätmed ja jäägid
 • 8109000000 80 : Tsirkoonium ja tooted sellest, sh jäätmed ja jäägid
 • 8110000000 80 : Antimon ja tooted sellest, sh jäätmed ja jäägid
 • 8111000000 80 : Mangaan ja tooted sellest, sh jäätmed ja jäägid
 • 8112000000 80 : Berüllium, kroom, germaanium, vanaadium, gallium, hafnium, indium, nioobium, reenium ja tallium ning tooted nendest, sh jäätmed ja jäägid
 • 8113000000 80 : Metallkeraamika ja tooted sellest, sh jäätmed ja jäägid

 

* Vastavalt nõukogu määrusele (EL) nr 692/2014 (ELT L 183, lk 9) keelatakse Krimmist või Sevastopolist pärit kaupade import Euroopa Liitu.
Asjaomast keeldu ei kohaldata seoses:
a) kuni 26. septembrini 2014 enne 25. juunit 2014 sõlmitud kaubanduslepingute või selliste lepingute täitmiseks vajalike lisalepingute täitmise suhtes, tingimusel et füüsilised või juriidilised isikud, üksused või asutused, kes soovivad asjaomast lepingut täita, on teatanud kavandatavast tegevusest või tehingust vähemalt 10 tööpäeva ette oma asukohajärgse liikmesriigi pädevale asutusele;
b) Krimmist või Sevastopolist pärit kaupade suhtes, mis on esitatud Ukraina ametiasutustele kontrollimiseks, mille vastavust sooduspäritolu andvatele tingimustele on kontrollitud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 978/2012 ja määrusega (EL) nr 374/2014 või kooskõlas ELi-Ukraina assotsieerimislepinguga.